Regulamin Sklepu Internetowego – www.republika-ziol.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i
  sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.republika-ziol.pl.
  Sklep prowadzi Agnieszka Łochyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  REPUBLIKA ZIÓŁ AGNIESZKA ŁOCHYŃSKA wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod
  adresem ul. Targowa 6, 62-820 Stawiszyn, NIP 9680981118, REGON 366312523, zwana dalej
  Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  a. adres poczty elektronicznej: zielarnia@republika-ziol.pl;
  b. pod numerem telefonu: +48 512 050 158;
  c. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.republika-
  ziol.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
  wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może
  wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na
  możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego
  oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By
  uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki
  techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i
  zaporę sieciową typu firewall.
  II. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 5. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
  pracy;
 6. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
  prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą
  osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje
  Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w
  Sklepie Internetowym;
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego
  Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 9. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 10. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 11. Regulamin – niniejszy dokument;
 12. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy
  każdym z prezentowanych produktów;
 13. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
  U. 2014, Nr 827);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 18. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
  teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
  technicznych:
  a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji
  28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub
  nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 19. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do
  zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 20. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
  treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
  inne prawa osób trzecich,
  b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
  Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz
  dla Sprzedawcy,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego
  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a
  także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych
  Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
  Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
  udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi
  polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas
  nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta
  lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do
  Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego
  formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas
  oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 4. Klient ma możliwość dodania Towarów do listy życzeń. Umowa o świadczenie Usługi
  polegającej na dodaniu Towarów do listy życzeń jest zawierana na czas oznaczony i ulega
  rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy życzeń bądź zakończenia sesji przeglądarki
  przez Klienta.
 5. Klient ma możliwość udostępniania treści publikowanych na Stronie Internetowej na swoich
  profilach w portalach Facebook oraz Instagram za pomocą funkcjonalności dostępnych w
  Sklepie Internetowym. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu
  udostępniania jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia
  treści. Treść udostępniona przez Klienta jest prezentowana w ramach jego profilu
  odpowiednio w portalu Facebook lub Instagram. Dalsze zasady korzystania z funkcji
  udostępnienia treści na profilach Klienta określają regulaminy portali Facebook oraz
  Instagram i w zakresie w nich określonych Klient może dysponować udostępnioną treścią na
  swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których
  warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w
  Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi
  inaczej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
  uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z
  wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z
  zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
  V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
  parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w
  rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie
  wprowadzone na rynek polski.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 11. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie
  internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w
  formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących
  przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na
  podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie
  przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu
  oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  VI. Dostawa
 13. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest
  realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 14. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  b. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 15. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie
  Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości
  opłat za dostawę Towaru.
 16. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII
  ppkt. 2.
 17. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
 18. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
  Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
  VII. Ceny i metody płatności
 19. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
  podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 20. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
  Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
  potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie
  po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu
  Zamówienia);
  b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego
  Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana
  niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
  Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego
  Sprzedawcy);
  c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym
  przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu
  Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu
  Zamówienia);
  d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie
  po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz
  po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o
  dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
  skompletowaniu Zamówienia).
 21. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on
  zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta
  w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim
  bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od
  Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
  VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
 22. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez
  złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 23. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
  udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 24. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w
  przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 25. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta
  prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia
  o odstąpieniu od Umowy.
 26. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza
Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Towarów;
i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków
lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za
  niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
  zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot
  powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy
  zwrócić na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie
  dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje
  zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
  chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie
  się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
  płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
  przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się
  ponieść ten koszt.
  IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 6. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na
  zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na
  podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres REPUBLIKA ZIÓŁ AGNIESZKA
  ŁOCHYŃSKA, ul. Strzeszyńska 61, 60-479 Poznań, na adres poczty
  elektronicznej: sklep@republika-ziol.pl, numer telefonu +48 533 180 974.
 8. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar,
  jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub
  przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 10. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w
  niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
  otrzymania wezwania przez Klienta.
  X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 11. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i
  korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: REPUBLIKA ZIÓŁ
  AGNIESZKA ŁOCHYŃSKA, ul. Strzeszyńska 61, 60-479 Poznań, na adres poczty elektronicznej:
  sklep@republika-ziol.pl, numer telefonu +48 533 180 974.
 12. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i
  opis zaistniałego problemu.
 13. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby
  to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
  rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej
  uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
  Klienta.
  XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 14. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
  z zawartej Umowy sprzedaży;
  b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
  należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów
pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie
Sklepu.
XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
  własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu
  Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
  może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
  Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
  przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
  Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy
  Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez
  informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin
  ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o
  zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
  Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie,
  gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
  zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie
  Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu
  skutkuje rozwiązaniem Umowy.